April 19, 2021

FlipperCar

Minden, ami két rendszámtábla között van!

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A FlipperCar Kft. (cím 1132 Budapest, Victor Hugo u. 45. cgj: 01-09-205834) (továbbiakban: FlipperCar Kft.) egyéni, vagy flotta gépjárművek üzemeltetésével, kereskedelmével, hosszú távú bérbeadással foglalkozik.

A FlipperCar Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal, hogy tevékenységével kapcsolatosan mindenben megfelel a jelen szabályzatban, a mindenkor hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezésiben leírtaknak.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy cégünk honlapot üzemeltet www.flippercar.hu, de ezen a weblapon semmilyen személyes adat gyűjtését, kezelését nem valósítjuk meg.

Irányadó jogszabályok:

A FlipperCar Kft. tevékenységét a magyar jogszabályok alapján végzi. Adatkezelés szempontjából az alábbiak az irányadó jogszabályok (elérhetőek a http://net.jogtar.hu címen):

  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  • A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
  • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
  • évi C. törvény- a számviteli törvény
  • EU Parlament és Tanács 2016/679. sz. Rendelete („GDPR”)- „Általános Adatvédelmi Rendelet”

FŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRBEN KEZELT ADATOK

Adatkezelés célja: A bérleti, kereskedelmi, üzemeltetési szolgáltatás teljesítése, szerződésből eredő jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, a szolgáltatással kapcsolatos jogi tények feltárhatóságának biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Amennyiben az érintett a FlipperCar Kft-vel szerződést köt, a hozzájárulását az Info tv. 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint adja meg mindazon, szerződésben meghatározott személyes adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a szerződés végrehajtásához szükséges.

Kezelt személyes adatok köre: · Név, lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, születési helye és ideje, · külföldi személy esetén az állampolgárság megjelölése, · a bérlet kezdő és befejező időpontja, · a bérelt gépkocsit vezető személy előzőekben foglalt adatai, továbbá a vezetői igazolvány száma és érvényességi ideje, · a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, tartozás hátrahagyása esetén a bérleti szerződés felmondásának eseményei.

Adatok forrása: Személyes adatokat közvetlenül a szolgáltatást igénybevevő személytől szerezzük be.

Adattovábbítás: Szerződésből eredő kötelezettség alapján az megadott adatokat a szerződésben megjelölt hatóságokon kívül (Önkormányzat, VÁM hatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság) máshová nem továbbítja.

Adatfeldolgozás: A FlipperCar Kft. a kezelt adatokat Önállóan dolgozza fel.

Adatkezelés időtartama: A kezelt adatokat a szerződés megszűnését követő öt évig, illetve, ha a bérleti jogviszony alapján valamely igény vagy követelés lépne fel, úgy annak elévüléséig, avagy a jogvita végleges lezárásáig kezelhetők. Az adatok kezelését a szolgáltató ezen időpontok után megszünteti.

FACEBOOKON KEZELT ADATOK

Érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta oldalunkat.

Kezelt személyes adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a FlipperCar Kft. oldalának egyes tartalmi elemeinek, vagy magának a weboldalának a megosztása, illetve lájkolása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:  (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről tájékoztatást az adat felvételekor adunk.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy különböző hatóságok, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A FlipperCar Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

ADATBIZTONSÁG

A FlipperCar Kft. köteles a nyilvántartott személyes adatok védelméről gondoskodni.

A számítógépen nyilvántartott adatok esetében az adatokhoz való hozzáférést jelszóvédelemmel elláttuk és a hozzáférésre csak a cégvezető jogosult. Az adatkezelési idő lejáratát követően az adatok helyreállítatlanul törlésre kerülnek.

A papíralapú nyilvántartásokat az illetéktelenek elől elzárva tároljuk. Az adatkezelési idő lejáratát követően az adatokat tartalmazó dokumentumokat el kell égetni, vagy iratmegsemmisítővel ellenőrzött körülmények között meg kell semmisíteni.

ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, zárolását, visszavonását. Az érintett élhet tiltakozási és adathordozási jogával az adatfelvételkor jelzett módon,

illetve a FlipperCar Kft. elérhetőségein.

Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Az érintett kérelmére a FlipperCar Kft. tájékoztatást ad a cégvezető megadott elérhetőségekein keresztül, illetve az érintett írásban tájékoztatást kérhet, hogy a FlipperCar Kft. milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, hogy a FlipperCar Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a FlipperCar Kft. ésszerű összegű költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését FlipperCar Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok esetében. Kérelmét a FlipperCar Kft. legfeljebb 30 napon belül teljesíti, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ezen kérését kérjük írásban megadni a cégvezető elérhetőségén.

A törlési kérelmet abban az esetben elutasítjuk, amennyiben jogszabály

a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a FlipperCar Kft. az Ön kérelmét legfeljebb

30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő az Ön személyes adatit a FlipperCar Kft. zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a FlipperCar Kft. a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a FlipperCar Kft. kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

Panasz bejelentése a FlipperCar Kft. adatkezelési tevékenységével kapcsolatban az belső adatvédelmi felelősnél tehető. Elérhetőségei: Ipper András ügyvezető, email cím.: info@flippercar.hu

 

 

Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 

Név: FLIPPERCAR  Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 45.

Cégjegyzékszám: 01-09-205834

Adószám: 24130912-2-41

Telefonszám: +36 20 244-2835

E-mail cím: info@flippercar.hu

Belső adatvédelmi felelős: Ipper András

Who we are

Our website address is: https://flippercar.hu.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements